Släktföreningen kom till 1931 för att stärka släktbanden, lära känna varann och för att ha trevligt tillsammans.
Dessutom ville man tillvarata släktens intressen. Släktnamnet ”von Essen” kan ses som ett varumärke, väl värt att vårda och utveckla.
Devisen ”Verita via vitae”, ”Sanningen är livets väg”, är släktens ledord.
Vår symbol är ”en uggla på en stock av gull” kan välvilligt tolkas som att är man öppen och vaksam för kunskap, så får man ett bättre liv.

 

Släktföreningen von Essen är en ideell förening med syfte:

Att stärka och utveckla släktbanden och befrämja sociala kontakter mellan släktens medlemmar
Att verka för kunskap, intresse och förståelse för vår släkthistoria
Att generellt ta tillvara släktens intressen
Att finansiellt bidra, stödja och uppmuntra släktintresset
Att vårda varumärket von Essen
Att var tredje år anordna ett släktmöte med festivitas, trevligt umgänge samt kunskapsutbyte under trevliga former.

 

Släktrådet ansvarar för att handha släktföreningens angelägenheter och väljs för en tidsperiod om tre år. 

Släktrådets primära uppgift är att se till att anordna nästa släktmöte samt i andra avseenden verka för att bevara och utveckla vår släkt och dess släktförening.    

Släktrådet nås enklast genom mail direkt till någon av medlemmarna, alternativt via info@vonessen.com